دوره های آموزشی

ردیفدوره آموزشینحوه برگزاریوضعیتتاریخ برگزاریمدت زمان
۲۷آنالیز علل ریشه ای (RCA)مجازیمعادل ۸ ساعت
۱مدیریت نگهداری و تعمیرات مقدماتیحضوری ثبت نام۲روز کامل
۲مدیریت انبار و قطعات یدکیحضوری۲روز کامل
۳مدیریت پروژه های نگهداری و تعمیرات اساسی (اورهال)حضوری۲روز کامل
۴مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفتهحضوری۲روز کامل
۵مدیریت دارایی های فیزیکیحضوری۲روز کامل
۶تاکتیک های پیشرفته در نگهداری و تعمیرات پیشبینانه و پیشگیرانهحضوری۲روز کامل
۷کاربرد عملی فاکتورهای انسانی در نگهداری و تعمیراتحضوری۱روز کامل
۸سیستم های کامپیوتری مدیریت نگهداری و تعمیرات CMMSحضوری۲روز کامل
۹بهینه سازی فرایندهای مدیریت دارایی های فیزیکی (با رویکرد BPM)حضوری۱روز کامل
۱۰بهینه سازی تصمیمات مربوط به هزینه چرخه عمر دارایی های فیزیکی LCCحضوری۲روز کامل
۱۱شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)حضوری۲روز کامل
۱۲بازرسی فنی مبتنی بر ریسک RBIحضوری۲روز کامل
۱۳سیستم مدیریت خوردگی CMSحضوری۱روز کامل
۱۴برنامه ریزی و زمان بندی فعالیت های نگهداری و تعمیراتحضوری۲روز کامل
۱۵برونسپاری و نظارت پروژه های نگهداری و تعمیراتحضوری۲روز کامل
۱۶نگهداشت بهره ور فراگیر TPMحضوری۲روز کامل
۱۷مدیریت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت CBMحضوری۲روز کامل
۱۸آنالیز علل ریشه ای RCAحضوری۲روز کامل
۱۹پیش بینی و تخمین منابع و هزینه های نگهداری و تعمیراتحضوری۱روز کامل
۲۰کلاس بندی و شماره گذاری تجهیزاتحضوری۱روز کامل
۲۱ بهبود فرآیندهای نگهداری و تعمیرات از طریق تغییر فرهنگ سازمانیحضوری۲روز کامل
۲۲کاربرد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع تجهیز محورحضوری۲روز کامل
۲۳آشنایی با مفاهیم و استقرار نظام آراستگی محیط کار ۵sحضوری۱روز کامل
۲۴بسته آموزش مجازی نگهداری و تعمیرات (کتاب+آموزش الکترونیکی)مجازیمعادل ۲۸ ساعت
۲۵مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM)مجازیمعادل ۱۲ ساعت
۲۶بهینه سازی تصمیمات مربوط به هزینه چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC)مجازیمعادل ۸ ساعت