افزایش قابلیت اطمینان یا کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات؟ – بخش اول

افزایش قابلیت اطمینان یا کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات؟ – بخش اول

تولید کنید با علم به اینکه چطور مزایای متعدد قابلیت اطمینان دارایی بر همه ابعاد عملیاتی که قصد انجام آن را داریم اثر می‌گذارد.

نویسنده : Al Poling, CMRP   –   مترجم : ملیحه تقی خو : کارشناس ارشد مهندسی صنایع

re4mبه لحاظ تاریخی، مدیران اجرایی و مدیران ارشد شرکت‌ها دید مبهمی نسبت به کاربرد نگهداری و تعمیرات دارند. بسیاری از آنها معتقدند ” اگر عملیات تولید بهتر اجرا می‌شد، نگهداری و تعمیرات غیر ضروری بود”. بنابراین، وجود یک شکاف بزرگ بین دفتر شرکت و سایت‌های ساخت وتولید، غیرعادی نیست. هر دوی این بخش ها بر روی یک چیز اتفاق نظر دارند تا هر دو بخش دریابند که خواستار یک چیز هستند: “عملیات بدون خرابی”(failure-free operation).

ارتباط نگهداری و تعمیرات/قابلیت اطمینان

برای دستیابی به عملیات بدون خرابی، درک ارتباط بین نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینانء دارای اهمیت زیادی است: هنگامی‌که سرمایه‌گذاری در قابلیت اطمینان کاهش می‌یابد، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات افزایش خواهد یافت. به لحاظ تاریخی، در شرکت‌هایی که بخش‌های اداری، منحصرا” بر سود تمرکز دارند، معمولا بخش‌های نگهداری و تعمیرات را در جهت کاهش هزینه‌هایشان تحت فشار می‌گذارند. به ظاهر، این منطقی به‌نظر می‌رسد که: هر دلاری که صرف هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نشود، به سود اضافه خواهد شد. اما به ناچار قابلیت اطمینان دارایی نادیده گرفته می‌شود و  به‌جای استفاده از منابع ارزشمند در راستای پیشگیری از خرابی، این منابع از طریق نگهداری و تعمیرات اصلاحی مصرف می‌شوند.DcuyIWCM_pms.jpg1

رابطه بین نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان ، وابسته به هدایت (directional)می‌باشد و اعمال فشار بر هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نتیجه‌ای در تولید بدون‌خرابی نخواهد داشت و باعث بهبود  قابلیت اطمینان دارایی نیز نخواهد شد. در واقع در صورت اعمال فشار، فعالیت‌هایی از قبیل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه که باعث بهبود قابلیت اطمینان می‌شوند، محدود خواهند شد. و هنگامیکه این استراتژی‌ها نادیده گرفته شوند نگهداری و تعمیرات نتایج خود را هزینه‌های نگهداری و تعمیرات خیلی بالاتر و قابلیت اطمینان پایین تر دارایی  نشان خواهند داد.هنگامیکه تمرکز از هزینه‌های نگهداری و تعمیرات به تمرکز بر قابلیت اطمینانی دارایی  منتقل شود، عکس قضیه رخ  خواهد داد: کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و افزایش متناظر آن در قابلیت اطمینان. تنها از طریق قابلیت اطمینان بالای دارایی ناشی از تهعد پایدار به تولید بدون خرابی است که هزینه‌های پایین نگهداری و تعمیرات می‌تواند بصورت پایدار حاصل می شود.

منافع گسترده

سود حاصل از قابلیت اطمینان بالای دارایی در هزینه‌های کمتر نگهداری و تعمیرات نمایان می‌شود. که بر بسیاری از فاکتورهای کلیدی کسب و کار اثر می‌گذارد.  برای درک این مزایا فرض کنید که عملکرد همه سازمان‌های غیرانتفاعی براساس مدل کسب و کار اصلی یکسان باشد. این مدل می‌تواند بصورت یک فرمول ریاضی پایه‌ای تعریف شود:

هزینه- فروش=  سود   (Profit = Sales – Cost)

همانطور که معادله نشان می‌دهد، با افزایش فروش، سود افزایش یافته و با کاهش هزینه، سود افزایش می‌یابد. بنابراین، یک روش واضح برای افزایش سوددهی، افزایش فروش ضمن کاهش هزینه هاست. قابلیت اطمینان دارایی و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات متناظر، بصورتی عمیق که هنوز به درستی مشخص نشده است بر فروش، هزینه و چندین فاکتور کلیدی کسب و کار اثر دارند:

قابلیت اطمینان دارایی و فروش

برای درک تاثیر قابلیت اطمینان دارایی بر فروش، لازم است هر یک از مولفه‌های این معادله با جزئیات بیشتری بررسی شوند. درآمد فروش متاثر از دو فاکتور اولیه می‌باشد: قیمت واحد (حاشیه مرتبط) و حجم فروش. هرچه قیمت فروش هر واحد بالاتر باشد، حاشیه بالاتر و سود بیشتری حاصل خواهد شد. علاوه بر این، حجم فروش بیشتر کالا، درآمد فروش بالاتر و سود بیشتری ایجاد می‌کند. این رابطه را می‌توان بصورت فرمول ریاضی پایه‌ای نشان داد:

فروش= قیمت  * حجم فروش    (Sales = Price  Volume)

برای درک رابطه بین قابلیت اطمینان دارایی و درآمد فروش در این معادله، بررسی جز‌ئی‌تر هر یک از مولفه‌های آن ضروری است. 

قابلیت اطمینان دارایی و قیمت

قیمت یک محصول عمدتا” توسط بازار و کشش بازار تعیین می‌شود. بازار یک مشوق برای کیفیت قرار داده و مشتری‌ها تمایل به پرداخت (پول) بیشتری برای محصولاتی با کیفیت بالاتر دارند. اینجا جایی ست که قابلیت اطمینان دارایی نقش خود را نشان می‌دهد. محصولی با بالاترین حد ممکن کیفیت پایدار، تنها می‌تواند از طریق تولید پایدار(بدون وقفه) خلق شود. زمانیکه دارایی‌ها بیشتر قابل اعتماد باشند، تولیدکنندگان قادر به تولید مداوم محصولاتی با کیفیت بالاتر می‌شوند. مهندس و مشاور مدیریت فقیه، ادواردز دمینگ(W. Edwards Deming)  این موضوع را بیش از نیم قرن پیش ،شناسایی و عنوان کرد؛ هرچند بیشتر تولیدکنندگان آمریکایی در آن زمان توجهی به آن نداشتند! دومین اهرم قیمتی از بیشینه کردن حجم تولید – مجددا” از طریق عملیات بی‌وقفه به سبب قابلیت اطمینان بالای دارایی- ناشی می شود. زمانیکه هزینه هر واحد Cost Per Unit)) از طریق هزینه های نگهداری و تعمیرات کاهش یافته و هزینه‌های مربوطه کم می‌شود، توانایی رقابت بر اساس قیمت پایه‌ای مزایای قابل توجهی فراهم می‌کند. تولیدکنندگانی که به این مزیت دست می‌یابند، می‌توانند آن دسته از رقیبان خود را که هنوز هزینه های بالا متحمل می‌شوند عقب برانند .

قابلیت اطمینانی دارایی و حجم فروش

هزینه هر واحد(CPU)، تقسیمی از هزینه و حجم تولید می‌باشد. میدانیم که وقتی قابلیت اطمینانی دارایی افزایش یابد هزینه های نگهداری و تعمیرات کاهش می یابد. با این حال، حجم تولید نیز می توانداز طریق دارایی با قابلیت اطمینان بالا افزایش یابد و در اینصورت سود مضاعف حاصل خواهد شد. همانطور که با کاهش هزینه ها حجم تولید بیشتر بدون سرمایه گذاری، تولیدکنندگان را قادر می‌سازد که بودجه رقیبانشان از طریق کم کردن قیمت‌ها دچار فرسایش کنند.مزایای حاصل از هزینه نگهداری و تعمیرات کمتر و حجم تولید بالاتر،تولیدکننده را قادر می‌سازد تا قیمتگذاری رقابتی‌تر و سهم از بازار بیشتری داشته باشند. زمانی که سهم از بازار یک تولید کننده افزوده شود، بجز در حالتی که افزایش تقاضای کلی محصول به طور قابل توجهی بالا رود، حداقل یک رقیب سهم از بازار خود را از دست خواهد داد.

قابلیت اطمینان دارایی و هزینه

هزینه های نگهداری و تعمیرات معمولا بیشترین هزینه ثابت در تولید محسوب می‌شوند. و این تنها از طریق هزینه‌های مواد و کالای اولیه و انرژی که به حجم تولید وابسته اند، بر سایر هزینه های ثابت پیشی گرفته است.  همانطور که معادله زیر نشان می‌دهد، اگر نیروی کار نگهداری و تعمیرات ، کالای اولیه نگهداری و تعمیرات و/یا هزینه‌های سربار نگهداری و تعمیرات کاهش یابد، هزینه نگهداری و تعمیرات نیز کاهش خواهد یافت:

کل هزینه نگهداری و تعمیرات= نیروی کار + کالا و قطعات + سربار

(Total Maintenance Cost   = (Labor + Material + Overhead

برای درک اینکه که چگونه همه این هزینه‌های نگهداری و تعمیرات اساسی می‌توانند همزمان کاهش یابند، نیاز است هر مولفه را بیشتر بررسی نماییم.ادامه دارد …

برای مشاهدۀ قسمت دوم این مقاله ،  ( لطفاً اینجا کلیک نمایید )  

Al Poling بیش از سی سال تجربه در زمینه نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان در صنعت فرآیند(process industry) دارد. او دارای مدرک حرفه‌ای نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان (CMR)  و بعنوان مدیر فنی برای انجمن متخصصان نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان (SMRP)  فعالیت کرده‌‌ و اخیرا بعنوان مدیر پروژه مطالعات بین الملل قابلیت اطمینان و اثربخشی نگهداری و تعمیرات (RAM Study) در کارخانهSolomon  فعالیت کرده است.

 

درصورتیکه در مورد این نوشته سوالی دارید اینجا مطرح کنید یا به ما ایمیل بزنید : info@mainmag.ir

 

 

درباره رزگار جهاندیده

رزگار جهاندیده (مدیر سایت مین مگ) هستم، ارشد مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه علم و صنعت , و 10 سال سابقه در زمینه نگهداری و تعمیرات و سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی .در حال حاضر مشاور و مدیرپروژه های مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات و مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مرکز آیریم (www.i-REAM.com) ، عضو انجمن بین الملی نگهداری و تعمیرات آمریکا (SMRP) و سردبیر مجله نگهداری و تعمیرات اطمینان هستم. موبایل : 09120710635 تلگرام : jahandidehR@

همچنین ببینید

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات (کاربردی و شرایط وِیژه)

دوره های آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات تیم مشاوره مدیریت مارس ۱۵ درصد تخفیف برای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *